Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

Bye-mihailova

ЕТ “ ЕВА – Евелина Михайлова “ организира провеждането на обучения по Безопасност и здраве при работа на членовете на комитетите и групите по условия на труд.


Нормативният акт, който определя програмите, реда и изискванията за обучението е Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г.).


Основните характеристики на обучението на членовете на комитетите и групите по условия на труд са следните:

1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).

2. Обучението се провежда в рамките на работното време.