Обучение по безопасност и здраве при работа

Bye-mihailova

ЕТ “ ЕВА – Евелина Михайлова “ организира провеждането на обучение по Безопасност и здраве при работа , съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА е предназначено за:

• длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (работодателя и/или оторизирано от него лице);
• длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /орган по БЗР/;
• лицата, които са определени от работодате¬ля да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
• членовете на Комитета/Групата по условия на труд.

 


Всеки участник в обучението ще получи официално удостоверение, което може да се представи пред Инспекцията по труда при евентуална проверка. Удостоверенията са в съответствие с изискванията и се приемат при регистрация в Камарата на строителите в България.

Всеки участник в обучението по ЗБУТ получава и годишен календар на дейностите по ЗБУТ. Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.