Обучения и консултации

Bye-mihailova

Служба по трудова медицина „ ПРОМЕД „ разработва и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, като:

  • организира и провежда обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
  • предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
  • участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
  • подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.