Организира и провежда обучение на работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност

Bye-mihailova

Съгласно изискванията на чл.17, ал. ( 1) от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането, техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане на потребителите на електрическа енергия, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации се възлагат на подготвени лица от електротехническия персонал, преминали специализирано обучение за придобиване на квалификационна група за електробезопасност.
ЕТ “ ЕВА – Евелина Михайлова “ провежда обучение и изпити за придобиване / защитаване / на квалификационни групи по електробезопасност , СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.6, т.3 и ЧЛ.19 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО с напрежение до 1000 V (обн. Д.В. БР.21 ОТ 11.03.2005 г., в сила от 01.06.2005 г.).


На издържалите успешно изпита се издава Удостоверение за придобита /защитена/ квалификационна група по електробезопасност.


Срок на валидност на издаваните удостоверения:

• две години за изпълнителския персонал;
• три години – за ръководния персонал