Оценка на риска

Bye-mihailova

Служба по трудова медицина „ ПРОМЕД „ участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността
на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа,
като съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

  • разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  • предлага степенуване по приоритети на мерките като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
  • оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.