Профилактични прегледи

Bye-mihailova

Служба по трудова медицина „ ПРОМЕД „ извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, обхващато консултиране и подпомагане на работодателя при при организирането на :

  • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа.
  • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
  • предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
  • Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
  • СТМ изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
  • Служба по трудова медицина „ ПРОМЕД „ ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяка от обслужваните фирми във връзка с конкретните условия на труд.
  • За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина изготвя и води здравни досиета на електронен и хартиен носител.